top of page

港深城市\建築雙城雙年展

活動日期

2022年

地點

中環街市

北角(東)渡輪碼頭

中環7號碼頭(天星小輪)

​尖沙咀碼頭

合辦團體

香港建築師學會

分享

  • Facebook
  • Instagram

簡介

利用本地嘅舊式學生檯櫈再造,減少浪費資源,提倡環保建築。

bottom of page